اساتید همایش

شما با موبایل وارد این صفحه شده اید؛ برای دیدن بقیه اطلاعات می توانید جدول را با انگشتتان به راست بکشید.
نام و نام خانوادگیمیزان تحصیلاترشته تحصیلیسمتدانشگاهتصویر
سید رضا میرعسگری دکتری علوم اقتصادی استادیار گیلان
نرگس زمانی دکتری علوم اقتصادی استادیار گیلان
اسماعیل رمضانپور دکتری مالیه عمومی-اقتصاد پول استادیار گیلان
بهزاد روحی کارشناسی ارشد حسابداری مربی گیلان