اساتید همایش

شما با موبایل وارد این صفحه شده اید؛ برای دیدن بقیه اطلاعات می توانید جدول را با انگشتتان به راست بکشید.
نام و نام خانوادگیمیزان تحصیلاترشته تحصیلیسمتدانشگاهتصویر
رضا اسماعیل پور دکتری مدیریت سیستم ها دانشیار گیلان
مصطفی ابراهیم پور دکتری مدیریت تولید و عملیات استادیار گیلان
محمدرحیم رمضانیان دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشیار گیلان
محمود مرادی دکتری تولید، اتوماتیک و سیگنال دانشیار گیلان
محسن اکبری دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشیار گیلان
کیخسرو یاکیده دکتری تحقیق در عملیات استادیار گیلان
رضا عباسی دکتری مدیریت تولید و عملیات استادیار دانشگاه شاهد
عبدالحمید صفایی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشیار مازندران
حمزه امین طهماسبی دکتری مهندسی صنایع استادیار دانشکده فنی شرق گیلان
محسن شفیعی دکتری مدیریت تولید و زنجیره تامین استادیار سمنان